Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PĂDUREA LAPIȘ

Rezervaţia naturală Pădurea Lapiş, cu o suprafaţă de peste 400 de hectare, este cea mai întinsă arie naturală protejată a judeţului. Pădurea Lapiş a fost înscrisa în rândul ariilor eligibile pentru a face parte din reţeaua „NATURA 2000″, în calitate de “arie de protecţie speciala avifaunistică”.

Este o adevărată oază verde, păstrând caracteristicile vechilor păduri care odinioară abundau pe meleagurile sălăjene (judeţul este menţionat în cronicile Evului Mediu ca „terra ultra sylvana” – ţinutul cu multe păduri). Adăposteşte peste 24 specii de păsări ocrotite prin tratate internaţionale: privighetoarea roşcată, ciocănitoarea de stejar, ciocănitoarea pestriţă mică, ghionoaia verde, ciuful de pădure, cucuveaua, striga, ciuşul, şoimul călător, şoimul rândunelelor, uliul porumbar, şorecarul comun, barza neagră, lăcarul mare, silvia de zăvoi, măcăleandru, fâsa de pădure, botgrosul, cinteza, florintele, sfrânciocul roşiatic, piţigoiul albastru, muscarul sur, muscarul gulerat. O adevărată atracţie o constituie Ţarcul Lapiş, în care vieţuiesc cerbi lopătari, căpriori, vulpi, pisici sălbatice şi mistreţi.

Teritorial, aria naturală protejată propusă este situată în raza com. Nuşfalău, jud. Sălaj.

În inima pădurii se află un castel, Castelul familiei Banffy și într-un camp trei balte de pescuit care sunt aflate tot pe teritoriul rezervației naturale.

Vegetaţia

În zona propusă ca arie protejată, care ocupă o suprafaţă de 430,4 ha, se găsesc următoarele tipuri naturale de pădure:

– stejăret normal de terasă, care corespunde tipului «pădure eurosiberiană de Quercus robur» (conform Anexa nr. 2, Legea 462/2001);

– amestec de stejar pendunculat cu cer şi gârniţă;

– amestec normal de gorun, gârniţă şi cer;

– şleau de deal cu gorun;

– ceret de dealuri de productivitate mijlocie.

Toată suprafaţa de 452,6 ha este încadrată prin amenajamentul silvic în grupa I, având funcţii speciale de protecţie – subgrupa 5i « păduri de ocrotire a genofondului şi ecofondului forestier – zone de pădure de ocrotire unor specii din fauna indigenă».

În aria protejată propusă există numeroase specii de licheni, ciuperci, muşchi şi plante superioare.

În parcela 44 există un bloc experimental în care s-au asociat diverse specii de: stejar roşu, gorun, stejar pendunculat, larice, pin strob, pin negru, tei, alun.

Pătura erbacee este caracteristică tipurilor de pădure amintite mai sus, fiind constituită din specii ca: Stellaria holostela, Carex silvatica, Carex pilosa, Ranunculus auricomus, Festuca gigantea, Melica uniflora, Pulmonaria officinalis, Arum maculatum, Poa pratensis.

Fauna

Pădurea Lapiş oferă condiţii optime de viaţă şi dezvoltare multor specii de animale prezentate în anexe.

În cadrul ariei propuse s-a construit Ţarcul Lapiş în anul 1976 pe o parte a vechiului amplasament al ţarcului de vânătoare a contelui Bánffi, care a avut o întindere mult mai mare (tot trupul de pădure Lapiş şi actuala păşune a Halmăşdului).

Scopul înfiinţării a fost de a creşte şi înmulţi cerbul lopătar şi muflonul, specii care ulterior (când numărul lor va fi suficient de mare) să fie eliberaţi în vederea populării întregului fond de vânătoare. Primii lopătari au fost aduşi în 1977 – 1978 la Ocolul Silvic Chişineu–Criş, iar muflonii în anul 1980.