HOTĂRÂRI 2011


Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare strazi, uliţe în comuna Nusfalau, Judetul Sălaj.

Privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern


H O T Ă R Â R E A Nr . 4
Din data de 17 februarie 2011

Privind adoptare bugetului local pe anul 2011 si încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2010.


  H O T Ă R Â R E A Nr . 5
Din data de 17 februarie 2011

Privind aprobarea listei cu bunurile ce fac parte din domeniul public al comunei Nuşfalău


 H O T Ă R Â R E A Nr . 6
Din data de 17 februarie 2011

Privind stabilirea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoria de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii beneficiare a venitului minim garantat.Consiliul Local al comunei Nuşfalău, întrunit în şedinţă ordinară;

Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii venitului minim garantat pentru sumele acordate ca ajutor social în anul 2011

Privind stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2011

şi anexa

Privind reîncadrarea şi stabilirea salariului, d-nei Somogyi Vengli Iudit, bibliotecar comunal

Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2011

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă