Asistenţa Socială

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CAMPANIA 2011-2012
 
Conform noii legislaţii aplicabile în acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, începând cu sezonul rece 2011-2012, un beneficiar este eligibil dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
Crititerii de eligibilitate:
1. Beneficiază de subvenţii pentru încălzirea locuinţei familiile ori persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi, cu domiciliul sau, după caz, resedinţă în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române;
2. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de resedinţă a acestora;
3. Este persoană singură sau familie ce nu îsi poate asigura menţinerea locuinţei în condiţii adecvate de temperatură, respectiv 21°C şi ale căror venituri sunt:
 
a) pentru energie termică: ·
  • Venitul net mediu lunar pe membru de familie să fie cuprins între 0 si 786 lei – în cazul familiilor; 
  • Între 0 si 1.082 lei/luna, în cazul persoanelor singure. 
 b) pentru gaze naturale, lemne şi combustibili petrolieri, persoana ori familia cu venitul lunar pe membru de familie cuprins între 0 şi 615 lei.
 
4. Nu deţine bunuri mobile/imobile sau terenuri, aşa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi – vezi lista;
5. Foloseşte ca modalitate de încălzire:
· Energie termică din sistemul centralizat;
· Gaze naturale;
· Lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.
Modalitatea de acordare:
Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza urmatoarelor documente:
1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere – Descarcă;
2. Documente de identitate titular şi membrii (B.I., C.I., C.I.P., P, P.S.T., P.S.P., D.I.);
3. Adeverinţă de salariu, talon de pensie sau oricare alt document din care să rezulte venitul realizat, atât pentru solicitant cât şi pentru fiecare membru din componenţa familiei;
4. Contract de vânzare-cumpărare, închiriere ori alte tipuri de documente în care sunt prezentate informaţii despre proprietarul imobilului şi suprafaţa acestuia;
5. Extras de cont bancar (în cazul beneficiarilor ce folosesc ca metoda de încălzire lemne ori combustibili petrolieri);
6. Declaraţie, din care să rezulte alte nevoi speciale ale beneficiarului ori ale membrilor familiei acestuia;
7. Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului şi care figurează la cotele de întreţinere.
8. Adresă de la Asociaţia de Locatari/Proprietari prin care, potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2003 "În termenul prevăzut la alin. (5) (5 zile) primarii vor transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât şi în format electronic." să fie specificată, atât adresa de corespondenţă electronică (e-mail) cat şi cea poştală;
9. Adeverinţă de la Administraţia Financiară, din care să rezulte că nu au alte venituri impozabile, atât pentru titularul cererii cât şi pentru membrii familiilor acestora - Se poate înlocui cu o declaraţie pe proprie răspundere, pentru fiecare membru al familiei, cu vârsta de peste 16 ani, din care să reiasă ca nu are alte venituri impozabile;
10. Adeverinţă de la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale din care să rezulte că, titularul cererii cât şi pentru membrii familiilor acestora, nu deţin autoturism cu o capacitate mai mare de 1600 cm3, precum şi alte terenuri ori proprietăţi - aşa cum sunt ele specificate la pct. E din cerere - Se poate înlocui cu o declaraţie pe proprie răspundere, pentru fiecare membru al familiei, cu vârsta de peste 16 ani, din care să reiasă ca nu deţine autoturism cu o capacitate mai mare de 1600 cm3, precum şi alte terenuri ori proprietăţi - aşa cum sunt ele specificate la pct. E din cerere.
Modalitate de lucru:
1. Preluarea dosarelor – nu vor fi preluate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;
2. Procesarea dosarelor - se vor procesa electronic dosarele eligibile;
3. Aprobarea ajutorului – în urma procesării se va stabili procentul ori suma fixă de care beneficiază persoana singura ori familia;
4. Transmiterea dispoziţiilor – prin intermediul furnizorilor de servicii sau prin posta. Instituţia noastră va comunica beneficiarilor dispozitia de acordare sau, dupa caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
 
Stabilirea dreptului de acordare se face o singura dată, pe întreaga perioadă a sezonul rece, după urmatoarele reguli:
a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
c) începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.
 
Atentie!!!
 
Potrivit reglentarilor în vigoare, aveţi obligaţia ca orice modificare intervenita în componenţa familiei ori în veniturile acesteia, să o comunicaţi, în termen de maxim 5 zile de la modificare, prin completarea unei noi cereri, instituţiei noastre.
 
Modificarea va intra in vigoare începand cu luna următoare a modificării;
 
Vă specificam ca, in baza OUG 70/2011, autorităţile publice locale au obligaţia de a efectua anchete sociale, în proporţie de minim 60% din numărul cererilor depuse. În cazul în care se vor constata discrepanţe între valorile declarate şi cele constatate se va proceda la anularea ajutorului şi recuperarea pe cale legala a prejudiciului constatat.
 
Baza legală de acordare a ajutoarelor de încălzire a locuinţei este OUG 70/2011 – privind măsuri de protecţie socială în perioada sezonului rece şi Normele metodologice de aplicare.
 
Pe baza documentelor de mai sus, completate la toate rubricile şi complete, beneficiarii eligibili de ajutoare pentru încălzire, sunt aşteptaţi, la sediul Comunei Nuşfalău.
 
 Programul de lucru cu publicul: Luni - Vineri - 08,30 - 16,00. Tel: 0260-670.034, 0260-670.002